MEF UniversityDegree Programs PsychologyGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy Statement
Psychology
Bachelor Length of the Programme: 4 Number of Credits: 240 TR-NQF-HE: Level 6 QF-EHEA: First Cycle EQF: Level 6

Program Learning Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Thorough knowledge of the major concepts, theoretical perspectives, empirical findings, and historical trends in psychology.
2) Understanding of and ability to apply essential research methods in psychology, including research design, data analysis, and data interpretation.
3) Competence to use critical and creative thinking, skeptical inquiry and a scientific approach to solving problems related to behavior and mental processes.
4) Understanding and ability to apply psychological principles, skills and values in personal, social, and organizational contexts.
5) Ability to weigh evidence, to tolerate ambiguity, and to reflect other values that underpin psychology as a discipline.
6) Internalization and dissemination of professional ethical standards.
7) Demonstration of competence in information technologies, and the ability to use computer and other technologies for purposes related to the pursuit of knowledge in psychology and the broader social sciences.
8) Skills to communicate the knowledge of psychological science effectively, in a variety of formats, in both Turkish and in English (in English, at least CEFR B2 level).
9) Recognition, understanding, and respect for the complexity of sociocultural and international diversity.
10) Recognition for the need for, and the skills to pursue, lifelong learning, inquiry, and self-improvement.
11) Ability to formulate critical hypotheses based on psychological theory and literature, and design studies to test those hypotheses.
12) Ability to acquire knowledge independently, and to plan one’s own learning.
13) Demonstration of advanced competence in the clarity and composition of written work and presentations.
2 - Skills
Cognitive - Practical
3 - Competences
Communication and Social Competence
Learning Competence
Field Specific Competence
Competence to Work Independently and Take Responsibility

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Learning Outcomes TR-NQF-HE 6 (Bachelor) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
22 - Humanities
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Thorough knowledge of the major concepts, theoretical perspectives, empirical findings, and historical trends in psychology.
2) Understanding of and ability to apply essential research methods in psychology, including research design, data analysis, and data interpretation.
3) Competence to use critical and creative thinking, skeptical inquiry and a scientific approach to solving problems related to behavior and mental processes.
4) Understanding and ability to apply psychological principles, skills and values in personal, social, and organizational contexts.
5) Ability to weigh evidence, to tolerate ambiguity, and to reflect other values that underpin psychology as a discipline.
6) Internalization and dissemination of professional ethical standards.
7) Demonstration of competence in information technologies, and the ability to use computer and other technologies for purposes related to the pursuit of knowledge in psychology and the broader social sciences.
8) Skills to communicate the knowledge of psychological science effectively, in a variety of formats, in both Turkish and in English (in English, at least CEFR B2 level).
9) Recognition, understanding, and respect for the complexity of sociocultural and international diversity.
10) Recognition for the need for, and the skills to pursue, lifelong learning, inquiry, and self-improvement.
11) Ability to formulate critical hypotheses based on psychological theory and literature, and design studies to test those hypotheses.
12) Ability to acquire knowledge independently, and to plan one’s own learning.
13) Demonstration of advanced competence in the clarity and composition of written work and presentations.
1) Possess advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resources.
1) Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Use of advanced theoretical and practical knowledge within the field.
2) Interpret and evaluate data, define and analyze problems, develop solutions based on research and proofs by using acquired advanced knowledge and skills within the field.
1) Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2) Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Inform people and institutions, transfer ideas and solution proposals to problems in written and orally on issues in the field.
2) Share the ideas and solution proposals to problems on issues in the field with professionals and non-professionals by the support of qualitative and quantitative data.
3) Organize and implement project and activities for social environment with a sense of social responsibility.
4) Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B1 General Level.
5) Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Advanced Level software knowledge.
1) Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
2) Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
3) Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
4) Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
5) Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Learning Competence
1) Evaluate the knowledge and skills acquired at an advanced level in the field with a critical approach.
2) Determine learning needs and direct the learning.
3) Develop positive attitude towards lifelong learning.
1) Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
3) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
Field Specific Competence
1) Act in accordance with social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
2) Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
1) Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
2) Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
3) Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
4) Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
5) Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Conduct studies at an advanced level in the field independently.
2) Take responsibility both as a team member and individually in order to solve unexpected complex problems faced within the implementations in the field.
3) Planning and managing activities towards the development of subordinates in the framework of a project.
1) Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
2) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
3) Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

Conjoined

1) Thorough knowledge of the major concepts, theoretical perspectives, empirical findings, and historical trends in psychology.
2) Understanding of and ability to apply essential research methods in psychology, including research design, data analysis, and data interpretation.
3) Competence to use critical and creative thinking, skeptical inquiry and a scientific approach to solving problems related to behavior and mental processes.
4) Understanding and ability to apply psychological principles, skills and values in personal, social, and organizational contexts.
5) Ability to weigh evidence, to tolerate ambiguity, and to reflect other values that underpin psychology as a discipline.
6) Internalization and dissemination of professional ethical standards.
7) Demonstration of competence in information technologies, and the ability to use computer and other technologies for purposes related to the pursuit of knowledge in psychology and the broader social sciences.
8) Skills to communicate the knowledge of psychological science effectively, in a variety of formats, in both Turkish and in English (in English, at least CEFR B2 level).
9) Recognition, understanding, and respect for the complexity of sociocultural and international diversity.
10) Recognition for the need for, and the skills to pursue, lifelong learning, inquiry, and self-improvement.
11) Ability to formulate critical hypotheses based on psychological theory and literature, and design studies to test those hypotheses.
12) Ability to acquire knowledge independently, and to plan one’s own learning.
13) Demonstration of advanced competence in the clarity and composition of written work and presentations.