AKTS Dağılımı

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için AB tarafından 1980′lerin sonuna doğru geliştirilmiştir. Diğer bir deyişle: AKTS bir akademik denklik sistemi olup, temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır. Böylece başlangıçta kredi transferi için düşünülen bu kredi sistemi, son yıllarda, kurumsal, ulusal, uluslararası ve Avrupa ölçeğinde kredi toplama amacıyla da kullanılmaktadır. AKTS 1999′da kabul edilen Bolonya kararlarının temel hedeflerindendir.

AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Genellikle yükseköğretim kurumlarında kredi tanımı, öğretenle temasta bulunulan süre, öğrenme edinimleri ve öğrenci iş yükü gibi kıstaslara dayalı olmaktadır

AKTS, öğrencinin bir akademik yıl boyunca tam zamanlı çalışmasıyla oluşan öğrenci iş yükü yılda 36/40 hafta ve 1 kredi 25-30 saatlik bir çalışma saati yerine geçer. İş yükü öğrencilerin gerekli öğrenim çıktılarını tamamlamayı gerçekleştirmesine dayanır. AKTS’de öğrenci iş gücü, derslere devam, seminer, bağımsız çalışma ve sınavlar vb. içerir. Öğrenim çıktıları (learning outcomes), öğrencinin öğreneceklerinin, anladıklarının belirlenmesinin veya uzun veya kısa süreli öğrenme ilerlemesinin yeterliliğinden sonra yapabileceklerinin yeterlilikleridir.

Öğrencinin performansı, yerel/ulusal notlarla belgelendirirlir. AKTS not eklemesi iyi bir uygulamadır. Kredi transferinde AKTS not derecesi, öğrencilerin temel istatistiklerine göre sıraya dizilir/belirlenir.Bu nedenle, öğrenci performansı hakkındaki istatistiksel verilerin olgunlaşması, AKTS not sistemine başvurmak için ön koşuldur

  • AKTS bir programın amacına ulaşmak için gerekli olan öğrenci işyükü (student workload)’ne dayanan öğrenci merkezli bir sistemdir.
  • AKTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu tüm iş yükünü kapsar. Ders saati, eğer bir ders teorik olarak yapılıyorsa, iş yüküyle ve dolayısıyla AKTS kredisiyle doğrudan ilişkilidir.
  • AKTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, v.b) ifade eden bir birimdir.
  • AKTS’de bir akademik yıllık (iki dönem) eğitime 60 AKTS kredisi, bir dönemlik (yarıyıl veya sömestre) eğitime ise 30 AKTS kredisi verilir.
  • 1 Akademik yılda 60 AKTS ile denk geldiği düşünülürse: 1500-1800 saat/yıl (37,5 – 45 hafta/yıl), demek ki: 1 AKTS = 25-30 çalışma saatine denk gelmektedir.